Daniel Gašparík, +421 908 798 888, gasparik@panters.sk

Firma Daniel Gaš­pa­rík – PANTERS vznikla v roku  2004 so zame­ra­ním na pre­daj výstroj­ných častí pre ozb­ro­jené a záchranné zložky. Nápad zabez­pe­čo­vať  kva­litnú výstroj pre rôzne zložky vzni­kol z pôso­be­nia  v ozb­ro­je­ných zlož­kách a pri práci ako fil­mový kas­ka­dér, ale aj v osob­nom živote, kde som sa často stre­tá­val s prob­lé­mom ohľa­dom nedos­tatku kva­lit­nej výstroje a výzb­roje.

Firma neos­tala len v podobe veľ­ko­ob­chod­ného pre­daja a firem­ných akcií, ale v roku 2014 sme vytvo­rili ses­ter­skú firmu Pan­ters Tac­ti­cal Defense Aca­demy s.r.o., ktorá sa výhradne zaoberá  kom­plex­ným výcvi­ko­vým prog­ra­mom zame­ra­ným na pou­ži­tie v obran­ných situáciách a ktorej služby Vám ponúkame. Naše kurzy sú roz­de­lené pre ozb­ro­jené zložky, širokú verej­nosť ako aj pre ľudí bez zbroj­ného pre­ukazu. V ponuke je mož­nosť širo­kého výberu stre­lec­kých kur­zov, kom­plex­ného sys­tému seba­ob­rany KRAV MAGA, kurzu pou­ži­tia tele­sko­pic­kého obušku, pre­pra­co­vaný sys­tém v oblasti pre­ži­tia PANTERS SURVIVAL ACADEMY GO-BAG, topo­gra­fické kurzy a rôzne modi­fi­ká­cie nad­stav­bo­vých kur­zov.

Naším cie­ľom je pri­pra­viť pre Vás vysoko pro­fe­si­onálne kurzy, škole­nia a semi­náre, ktoré zabez­pe­čia naši  inštruk­tori, ex — prí­sluš­níci špeciál­nych jed­no­tiek z mini­málne 10 roč­nými prak­tic­kými skú­se­nos­ťami v daných oblas­tiach, ove­re­nými priamo v reál­nych situ­áciách. Naše kurzy sú  vedené v jazy­koch anglič­tina, fran­cúz­ština, ruš­tina a slovenčina.

Mgr. Katarína Randová, +421 907 843 597, blizsiekuspechu@gmail.com

Ste obchodníci telom aj dušou? Máte radi výzvy? Tak si poďte dať rande s úspechom! 1 na 1, 10 minút rozhovoru a jediná šanca predať sa. Príď sa ukázať! Takto vyzerá náš tréning Speed selling na spôsob rýchleho rande, ktorý na Slovensku robíme ako jediná firma.  Úspech je dôležitý pre každého obchodníka a má mnoho podôb. S nami k nemu budete bližšie. Okrem Speed selling-u ponúkame aj skupinové či individuálne kurzy Predajných zručností, ktoré sú flexibilne modifikovateľné (dvojdňový komplet alebo jednotlivé fázy obchodného procesu)

Vychádza strach z hĺbky našej osobnosti alebo sa len nechávame ovplyvniť okolím? Súvisí strach s predchádzajúcimi negatívnymi skúsenosťami? Dá sa nad ním zvíťaziť natrvalo alebo sú to len malé vyhrané bitky? Tieto a mnohé ďalšie otázky pozná takmer každý z nás. Návod, ako zvíťaziť nad strachom bez strachu a nemať ho za nepriateľa, Vám dáme my. Nerobte teda chybu, ktorej sa dopúšťa veľa ľudí. Že akú? Najväčšia chyba v živote je mať strach, že nejakú chybu spravíme. Stretávame sa s ním denne. Či už je menší alebo väčší. Kde vznikol, kam až siaha, ako ho rozpoznať a zaradiť, ako sa s ním popasovať? Ako svoj život viesť plnohodnotne bez obáv? Toto všetko sa dozviete na našom tréningu, ktorý je možné absolvovať v skupine alebo aj individuálne. 

Tréningy sú vedené formou "best practices", rolových úloh a implementácie získanej teórie do praxe. 

Zastávame názor, že teóriu si človek môže prečítať aj doma. Tréner je na to, aby ju pomohol dostať do života. Všetky tréningy vychádzajú z našej vlastnej praxe a skúseností. Naše vzdelávanie Vás posunie vpred nielen v pracovnej, ale aj v súkromnej oblasti. Pretože všetko so všetkým úzko súvisí.