Slovo pre­žiť môžme defi­no­vať via­ce­rými ter­mínmi, ale pod­stata  je rov­naká — zostať na žive, nepod­ľa­hnúť panike, pre­mýš­ľať a bojo­vať až do konca.

Váš tré­ning pre­ži­tia bude podobný, ako príp­rava špeciál­nych jed­no­tiek a let­cov, s kto­rou sa stre­tá­vame v doku­men­tár­nych fil­moch, ktoré  sú súčas­ťou ich výcviku a služby v ozb­ro­je­ných zložkách.

Naučíme Vás ako pre­žiť v našich zeme­pis­ných pod­mien­kach, a ako využiť prí­rodu vo svoj prospech.

 

Pre koho je určená PANTERS SURVIVAL ACADEMY GO-BAG ?

 

Odpo­veď je jed­no­du­chá — pre všet­kých čo chcú PREŽIŤ.

 

Naša Aka­dé­mia Vás pri­praví na nástrahy, ktoré môžu čakať všade okolo Vás ( turis­tika, havá­ria doprav­ného pros­triedku, prí­rodná kata­strofa, šport ). Naučíme Vás rie­šiť akú­koľ­vek vznik­nutú situ­áciu z oblasti pre­ži­tia, od základ­ných tech­ník až po naplá­no­va­nie bez­peč­ného návratu do civilizácie.

 

Roz­de­le­nie kurzov:

 

Begin­ner Sur­vi­val – vhodné na firemné akcie, prí­padne ako dar­ček pre busi­ness partnerov

V trvaní 8 hodín
Výuč­bou základ­ných zruč­ností pre­ži­tia v prírode
Kurz je roz­de­lený na pra­co­viská, usku­toč­ňuje sa v blíz­kosti ubytovania
Kurz obsa­huje pred­nášku a prak­tickú činnosť účast­ní­kov pod vede­ním inštruktorov

 

Medium Sur­vi­val: určený pre pokro­či­lých účastníkov

V trvaní  48 hodín
Spo­číva v prak­tic­kej činnosti jed­not­liv­cov. Pre­no­co­va­nie je možné vo voľ­nej prí­rode alebo v uby­to­va­cích priestoroch
Stra­té­gia a psy­cho­ló­gia pre­ži­tia v prí­rode, plá­no­va­nie návratu ( prednáška )
Orien­tá­cia v hor­skom pro­stredí : topografia
Zís­ka­nie pit­nej vody a jedla z dostup­ných prí­rod­ných zdro­jov v pries­tore ( lov, pasce )
Zalo­že­nie ohňa rôz­nymi spôsobmi
Príp­rava vlast­ného prí­strešku a príp­rava jedla počas činnosti na základni
Zís­ka­va­nie a výroba nástrojov
Impro­vi­zo­vané horo­le­zecké tech­niky, viazanie uzlov
Zdra­vo­veda: postupy prvej pomoci, mož­nosti  rizík v horú­com a chlad­nom pro­stredí, liečivé
Rast­liny a ich použitie
Ako si vyro­biť a správne pou­ží­vať núdzové zbrane
Sig­na­li­zá­cia — ako na seba upo­zor­niť v núdzi
Pre­ko­ná­va­nie prí­rod­ných prekážok
Ako pou­žiť všetko dostupné okolo seba vo svoj prospech

 

HARD Sur­vi­val: určený pre pri­blí­že­nie k rea­lite prežitia

V trvaní  48 hodín
Pobyt a pre­no­co­va­nie vo voľ­nej prírode
Stra­té­gia a psy­cho­ló­gia pre­ži­tia počas kurzu, plá­no­va­nie návratu ( prednáška )
Orien­tá­cia v hor­skom pro­stredí :  topo­gra­fia ( čítanie máp )
Zís­ka­nie pit­nej vody a jedla z dostup­ných prí­rod­ných zdro­jov  v pries­tore (lov, pasce)
Zalo­že­nie ohňa rôz­nymi spôsobmi
Príp­rava vlast­ného prí­strešku a príp­rava jedla počas činnosti na základni
Zís­ka­va­nie a výroba nástrojov
Impro­vi­zo­vané horo­le­zecké tech­niky, viazanie uzlov
Zdra­vo­veda: postupy prvej pomoci, mož­nosti rizík v horú­com a chlad­nom pro­stredí,  liečivé
Rast­liny a ich použitie
Ako si vyro­biť a správne pou­ží­vať núdzové zbrane
Sig­na­li­zá­cia — ako na seba upo­zor­niť v núdzi
Pre­ko­ná­va­nie prí­rod­ných prekážok
Ako pou­žiť všetko dostupné okolo seba vo svoj prospech

 

Téma­tický záži­tok z oblasti prežitia:

Útek:

Preži 12hodín v hor­skom pro­stredí pre­na­sle­do­vaný sku­pi­nou inštruk­to­rov. Tvoja úloha je jed­no­du­chá. Dostať sa do urče­ného bodu nepo­zo­ro­vane a využiť pri tom všetky svoje zruč­nosti a skúsenosti.

Ope­rá­cia Broken Arrow:

Ope­rá­cia Bro­ken Arrow je air­sof­tovo tak­tická – bojová hra, kto­rej prí­beh sa odo­hráva v hor­skom pro­stredí, kde pri taj­nom letec­kom cvi­čení letadla Ste­alth dôjde k sabo­táži jed­ného z pilo­tov. Ten chce pri pre­lete ponad severnú oblasť uvoľ­niť jad­rovú hla­vicu čo sa mu aj napo­kon podarí. Pri dopade hla­vica nevy­buchne, pre­tože majá bez­peč­nostné pois­tky. Cen­trála vyšle na miesto kde lie­tadlo hava­ro­valo špeciálnu vojen­skú jed­notku, kto­rej úlohou je prejsť cez nepria­teľ­ské sku­piny na územie obsa­dené napria­te­ľom a nájsť hlavicu.

Začína sa ope­rá­cia s kry­cím náz­vom Zlomený šíp …

 

PANTERS SURVIVAL ACADEMY GO-BAG Vám ponúka:

Odbor­ných inštruk­to­rov v oblasti pre­ži­tia, kde všetci majú viac ako 10 rokov pro­fe­si­onálnych skúseností
Mož­nosť kúpiť alebo pre­na­ja­ť výstroj s kto­rou budete pracovať
Zdra­votný dohľad počas celej doby trvania kurzu
Cer­ti­fi­káty o absol­vo­vaní kurzu PANTERS SURVIVAL ACADEMY GO-BAG

 

Budete una­vení, budete špinaví, budete možno aj hladní…

Ale čo je dôle­žité?  TO ČO SA U NÁS NAUČÍTE,  VÁM UŽ NIKTO NEZOBERIE.