Ponú­kame Vám vhodnú špor­tovo — adre­na­lí­novú akti­vitu vhodnú na spes­tre­nie Vášho kurzu pre­ži­tia alebo ako dopl­nok pre kurz S.W.A.T Skills.

Pod­mienky umiest­ne­nia a montáže: 
-  vhodné pove­ter­nostné podmienky
- stále napá­ja­nie 220V
- umiest­ne­nie na rov­nom povrchuKapa­cita: 
- 4 osoby bez istenia
- 1 osoba s istením
- vhodné pre deti od 6 rokov.

Roz­mery:
6 x 6 x 7,5m