Streľba z kuše a luku patrí od dáv­nych čias k lov­com a bojov­ní­kom a je obľú­be­nou akti­vi­tou pre firemné akcie.
Máme pre Vás mož­nosť vyskú­šať si streľbu z his­to­ric­kých ale aj moder­ných  lukov  a kuší. Pri­pra­víme pre Vás školu streľby alebo zau­jí­mavé pre­teky v tejto dis­cip­líne.