Reklamačný poriadok

 

 OBCHODNÉ PODMIENKY

 

SNOWLAND Valčianska dolina

 

1. Tieto obchodné podmienky  vydané spoločnosťou YETI s.r.o. so sídlom Valčianska dolina 1054, 038 35 Valča, IČO: 364 000 33, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.:  13021/L, zástupená Erikom Trašky, konateľom spoločnosti (ďalej len „spoločnosť YETI“ alebo len „prevádzkovateľ“), upravujú poskytovanie služieb, najmä využívanie lyžiarskych tratí - v  lyžiarskom stredisku prevádzkovaným spoločnosťou YETI a úpravou práv a povinnosti s tým súvisiacich .Tieto obchodné podmienky sú platné v SCR SNOWLAND Valčianska dolina ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť YETI, spoločnosť s ručeným obmedzením, (ďalej len  spoločnosť YETI, s.r.o. )so sídlom Valčianska dolina 1054, 038 35 Valča, IČO: 364 000 33, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,, oddiel : Sro, vložka č: 13021/L.

2. Zákazník má možnosť  zakúpiť si rôzne druhy voucherov na využitie služieb v SCR SNOWLAND.

Na služby SCR SNOWLAND mimo využívania lyžiarskych tratí sa jednotlivé ustanovenia týchto OP budú aplikovať primerane.

3. Zákazník má možnosť zakúpiť si vouchery online prostredníctvom internetovej stránky www.snowland.sk.

Zákazník má možnosť zakúpiť si voucher celoročne.

7. Prevádzka a Prevádzková doba:

7.a Prevádzka jednotlivých osobných horských dopravných zariadení, (ďalej len OHDZ) v SCR SNOWLAND Valčianska dolina je závislá od aktuálnych snehových podmienok.

7.b Pokiaľ prevádzkovateľ v  lyžiarskom stredisku SNOWLAND Valčianska dolina neurčí inak, prevádzková doba OHDZ a lyžiarskych tratí prevádzkovaných spoločnosťou YETI  je v termíne od začiatku zimnej sezóny a to od 15.12. do 31.03. do ukončenia zimnej sezóny  od 9:00 hod. do 16:00 hod.

Večerná prevádzka OHDZ je od začiatku  zimnej sezóny a to od 15.12. do 31.03. do ukončenia zimnej sezóny od 17:00 do 20:00 hod.

8. Spoločnosť YETI, prevádzkovateľ SCR SNOWLAND Valčianska dolina je oprávnená z objektívnych príčin jednostranne zmeniť prevádzkovú dobu OHDZ a lyžiarskych tratí v lyžiarskom stredisku. Informácie o snehových podmienkach a prevádzke OHDZ a lyžiarskych tratí sú denne k dispozícii v SCR SNOWLAND Valčianska dolina, ako aj na internetovej stránke www.snowland.sk.

10. Reklamácie :

10.a Poskytovanie služieb spoločnosťou YETI a prevádzkovateľa SCR SNOWLAND Valčianska dolina sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platný na území Slovenskej republiky.

10.b Zákazník má právo na poskytnutie služieb prepravy  OHDZ ako aj ostatných služieb v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne.

10.c Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť preukaz totožnosti. Prevádzkovateľ po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Lehota na vybavenie reklamácie nepresiahne 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Pre účely vybavenia reklamácie je zákazník povinný oznámiť kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých bude zákazník vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie v prípade, že nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď po jej uplatnení. Zákazník je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť vyžadovanú prevádzkovateľom.

11.Ochrana osobných údajov:

11.a Spoločnosť YETI vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

11.b Spoločnosť YETI  spracúva osobné údaje držiteľa voucheru za účelom predaja, evidencie a kontroly využitia voucheru klientom pri využívaní služieb poskytovaných spoločnosťou YETI. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 1 roka na splnenie účelu spracúvania – predaja, evidencie a kontroly používania voucheru klientom pri využívaní služieb poskytovaných spoločnosťou YETI avšak maximálne po dobu troch rokov od zberu týchto údajov

11.c Spoločnosť YETI spracúva osobné údaje držiteľa voucheru na účely marketingu, v prípade ich výslovného súhlasu, ktorý držiteľ voucheru udelí svojim podpisom na registračnom formulári.

11.d Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu pre predaj, evidenciu a kontrolu zakúpených voucherov, a to konkrétne: meno, priezvisko a pohlavie, kontaktná adresa, dátum narodenia, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, fotografia.

11.e Zoznam osobných údajov spracúvaných na účel marketingu : meno, priezvisko , kontaktná adresa, dátum narodenia ,adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo, – najmä na kontrolu využívania zakúpených lyžiarskych oprávnení.

 Držiteľ voucheru vyplní údaje online na stránke www.snowland.sk  v zmysle § 11 ods. 1 Zákona pri zakúpení voucheru v e-shope.

Dotknutá osoba udelí súhlas podpisom registračného formulára alebo vyjadrením súhlasu na stránke www.snowland.sk so spracovaním osobných údajov na vymedzené účely:

1.zakúpenie a využívanie  služby, na ktorú je zakúpený voucher s dobou  platnosti súhlasu počas 1 roka

2.použitie osobných údajov na vytvorenie marketingovej databázy s dobou platnosti súhlasu: 3 roky

3.použitie fotografie na kontrolu oprávneného používania voucherov na lyžovanie s dobou platnosti súhlasu počas aktuálnej lyžiarskej sezóny.

.                                                                                                                                                           

 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že s osobnými údajmi nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje po dobu uvedenú v bode 11e týchto obchodných podmienok  a tento súhlas môže zákazník kedykoľvek písomne odvolať a podať námietku podľa § 28 odsek 3 Zákona na adresu sídla prevádzkovateľa, okrem prípadov, keď Zákon neustanovuje inak.

Podľa zákona (najmä § 28 ), ako aj  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov má dotknutá osoba právo najmä na informácie o stave spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania a na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu Zákona, a že ním poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné.

 

  Ak dotknutá osoba udelila súhlas s použitím osobných údajov na vytvorenie marketingovej databázy, prevádzkovateľ jej môže zasielať obchodné a reklamné materiály (tzv. newsletter) akoukoľvek elektronickou formou správ (prostredníctvom e-mailu, SMS) týkajúce sa služieb poskytovaných YETI, pričom držiteľ voucheru je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením zaslaným na kontaktnú adresu prevádzkovateľa prípadne na emailovú adresu uvedenú priamo v newslettri.

 

11.f Spoločnosť YETI poverila sprostredkovateľov (technická podpora registračného systému SKIDATA, IT spracovateľ marketingovej databázy, osoby poverené vedením účtovnej evidencie, správca PC siete prevádzkovateľa) spracovaním osobných údajov držiteľa voucheru za účelom evidencie a kontroly využívania voucheru v rámci služieb poskytovaných sprostredkovateľmi a spracúvaním osobných údajov držiteľa voucheru, v akej sú v digitálnej forme zaznamenané v elektronickej databáze za účelom softwarovej podpory a aktualizácie informačného systému. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe písomnej zmluvy so spoločnosťou YETI a za dodržania podmienok ochrany osobných údajov (najmä dodržiavaním odbornej, technickej, organizačnej a personálnej spôsobilosti a zaručením bezpečnosti opatreniami podľa právnych predpisov) podľa Zákona.

11.g Dotknuté osoby majú povinnosť uvádzať iba aktuálne a správne osobné údaje podľa § 16 Zákona, pričom následky porušenia tohto ustanovenia znáša ten, kto nesprávne, nepravdivé a neaktuálne údaje poskytol.

11.h Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje chráni pred neoprávneným použitím a nevykonáva žiadne operácie, ktorými by poskytnuté osobné údaje zverejňoval alebo akokoľvek inak sprístupňoval neoprávneným osobám. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať získané osobné údaje žiadnym tretím stranám ani žiadnym ďalším príjemcom okrem zákonom odôvodnených prípadov.

11.ch V prípade zistenia porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu a podľa možností najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, oznámiť porušenie ochrany osobných údajov príslušnému dozornému orgánu.

11.i Prevádzkovateľ v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania písomnej žiadosti dotknutej osoby na základe § 28 Zákona, prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť bezodkladne, a to v súlade s bodom 11e týchto obchodných podmienok.

12. Kúpou voucheru a využívaním služieb v SCR SNOWLAND prevádzkovanou spoločnosťou YETI, sa zákazník zaväzuje dodržiavať pokyny povereného zamestnanca prevádzkovateľa, prepravné podmienky, tieto obchodné podmienky, všeobecné obchodné podmienky, jednotlivé prevádzkové poriadky, návštevné poriadky, ktoré sú zverejnené na webovej stránke spoločnosti YETI www.snowland.sk, a dostupné vo všetkých pokladniach a informačnom centre v SCR SNOWLAND prevádzkovanom spoločnosťou YETI  vo Valčianskej doline. Spoločnosť YETI je oprávnená voucher znehodnotiť (zablokovať) a znemožniť tak zákazníkovi v prípade zistenia, že voucher na využívanie služieb lyžiarskeho strediska používa osoba, ktorá nie je oprávnená ju používať, a to osoba, ktorá nie je uvedená ako držiteľ voucheru.

V prípade znehodnotenia voucheru z dôvodu porušenia týchto obchodných podmienok alebo všeobecných obchodných podmienok (v prípade zneužívania voucheru a z toho vyplývajúceho neoprávneného využívania služieb poskytovaných prevádzkovateľom v lyžiarskom stredisku prevádzkovanom spoločnosťou YETI alebo v prípade porušenia bodu 12 alebo 13 týchto obchodných podmienok) nemá zákazník nárok na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu za nemožnosť využitia služieb poskytovaných spoločnosťou YETI, ani nárok na vrátenie zákazníkom zaplatenej ceny alebo jej alikvotnej časti.

13.Voucher neoprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti (vrátane činnosti lyžiarskych škôl) na lyžiarskych tratiach a dojazdových lyžiarskych plochách bez súhlasu prevádzkovateľa a príslušných povolení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania lyžiarskych tratí a dojazdových lyžiarskych plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné).

14. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.2.2016 a sú platné a účinné po dobu neurčitú. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie služieb, využívanie OHDZ a lyžiarskych tratí – v SCR SNOWLAND prevádzkovanom spoločnosťou YETI.