Za naj­starší, naj­jed­no­dukší a naj­do­stup­nejší prí­rodný osvet­ľo­vací pros­trie­dok  je horiace drevo, ktoré sa pou­žíva od dáv­nych dôb.  Vte­dajší baníci rýchlo spoz­nali výhody smoly  a fakieľ, kto­rými si osvet­ľo­vali tmavé chodby. Drevo smreku, jedle a smre­kovca bohaté na obsah živín, sa pou­ží­vali už kon­com doby bron­zo­vej a začiat­kom doby želez­nej  v Európe. Naprí­klad pri ťažbe soli v Rakús­kom Hal­le­ine 400 rokov pred naším letopočtom .….…..