Dis­co­very scuba je krátky necer­ti­fi­ko­vaný prog­ram pre všet­kých, ktorí majú o potá­pa­nie záu­jem, ale nie sú si istý, či si trúfnu pono­riť sa pod vodu. Inštruk­tor jed­no­du­chým a prí­stup­ným spô­so­bom pri­blíži záu­jem­covi dýcha­nie pod vodou a obo­známi ho zo základ­ným potá­pačs­kým výstro­jom. V krát­kej teore­tic­kej inštruk­táži ho poučí o základ­ných zása­dách plat­ných pri potá­paní a potom ruka v ruke vyskú­šajú plytké zano­re­nie pod hladinu.

Svoje prvé nády­chy pod vodou tak môžete absol­vo­vať v kon­tro­lo­va­nom pro­stredí bazéna. Takéto pod­mienky sú nie­len bez­pečné, ale tep­lota vody, vidi­teľ­nosť a mož­nosť vizu­ál­nej orien­tá­cie zaru­čujú veľmi pozi­tívny cel­kový záži­tok z ponoru. Zís­kate nie­ktoré základné zruč­nosti, potrebné na bez­pečný pohyb vo vod­nom prostredí.

Nie je vylú­čené, že Vás potá­pa­nie zaujme natoľko, že zatú­žite pokra­čo­vať v ďalšom výcviku a v obja­vo­vaní jeho tajom­stiev. V takom prí­pade Vám ponú­kame pri­ro­dzené pokra­čo­va­nie vo výcviku a samoz­rejme výhod­nej­šiu cenu kom­plet­ného kurzu potá­pa­nia s prí­stro­jom — “Open Water Diver”.

 

Dýcha­nie pod hla­di­nou je pre kaž­dého nová­čika obrov­ský zážitok !

Pod­mienky účasti:

·         vek 10 — 90 rokov

·         pla­vecká spôsobilosť

·         vyhlá­se­nie o zdra­vot­nom stave

·         u nepl­no­le­tých súhlas zákon­ného zástupcu