Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podávanie podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti

Podrobnosti o vybavovaní podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti sú upravené v internom predpise Smernica spoločnosti YETI, s.r.o. o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Podnetom v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie:

  1. oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktoré zamestnanec urobí v dobrej viere a ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa zamestnanec dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,
  2. neanonymné podanie zamestnanca o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Podnet možno podať Ing. Milanovi Midžiakovi ako zodpovednej osobe: