left-foot right-foot left-foot right-foot left-foot right-foot left-foot right-foot left-foot right-foot left-foot right-foot

Všeobecné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky Ubytovacieho zariadenia – Apartmány Humno**, Valčianska dolina 1054, 038 35 Valča. 

Obchodné meno: 
Yeti, s.r.o., Valčianska dolina 1054, 038 35 Valča IČO: 364 000 33 DIČ: 2020122225
IČ DPH: SK2020122225
Zapísaná v obchodnom registri OR OS Žilina, vložka č. 130021/L 

1. Zmluvné strany 
Dodávateľ: YETI, s.r.o., poskytovateľ stravovacích, ubytovacích a kongresových služieb odberateľovi (hosťovi) za úhradu. 
Odberateľ: Objednávateľ služieb 

2. Rezervácia služieb 
2.1. Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene, alebo v prospech tretej osoby. 
2.2. Rezerváciu potvrdzuje odberateľovi (hosťovi) hotel po obdržaní objednávky od hosťa formou:  telefonickou, písomnou, elektronickou, osobnou 
2.3. Objednávka musí obsahovať: 
– meno a priezvisko hosťa
– termín pobytu
– kontaktné údaje: telefónne číslo a email
– spôsob úhrady za služby
– počet objednaných hostí v štruktúre: dospelé osoby, deti (u detí vek) druh objednaných služieb
2.4 Obejdnávku je ubytovacie zariadenie povinné spracovať do 24 hodín potvrdením rezervácie alebo zamietnutím. 
2.5. Na základe objednávky hotel vystaví potvrdenie rezervácie
a v prípade vzájomnej dohody aj zálohovú faktúru, ktorou hosťovi potvrdí rozsah služieb písomnou formou alebo elektronicky. 

3. Ceny a platobné podmienky 
3.1. Hotel poskytuje hosťovi ceny na základe aktuálne platných cenníkov. 
3.2. Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná. 
3.3. Nárok na zníženie ceny nevzniká klientovi v prípade, ak bola akciová cena ubytovania zverejnená po potvrdení rezervácie. 
3.4. Zľavy a akcie nie je možné kombinovať a kumulovať. 
3.5. V deň ukončenia pobytu je hosť povinný doplatiť všetky využité služby hotela a ubytovanie na recepcii v hotovosti, kreditnou kartou alebo platobnou kartou. 
3.6. Zálohová platba: 
Hotel má právo žiadať od hosťa zálohovú platbu podľa dohody. Rezervácia sa stáva záväznou v momente, keď je uhradená zálohová platba na účet hotela. 

Zálohovú platbu možno zrealizovať nasledovným spôsobom: 

  • kreditnou kartou na recepcii hotela 
  • prevodom na účet: Tatra banka, a.s. číslo účtu: 2941029891/1100 

Pre variabilný symbol použite termín realizovanej služby (akcie). 

3.8. Zrušenie pobytu a refundácia uskutočnených platieb

  1. Odstúpenie od zmluvy a zrušenie rezervovania služieb je vždy potrebné urobiť čo najskôr, aj s uvedením dôvodu, písomne alebo telefonicky s následným písomným potvrdením s uvedením nasledovných údajov objednávateľa: meno a priezvisko, trvalý pobyt, termín pobytu, číslo potvrdenia rezervovania, e-mailový kontakt, z ktorého bolo rezervovanie vykonané, číslo bankového účtu vo formáte IBAN vrátane dokladu, ktorým objednávateľ preukáže vlastníctvo uvedeného účtu. Odstúpenie od zmluvy je možné vykonať iba prostredníctvom recepcie hotela na telefónnom čísle +421 903 484 934, e-mailom na adresu: recepciahumno@snowland.sk
  • Rezerváciou objednávateľ súhlasí v plnom rozsahu s obsahom storno podmienok. Pri zrušení pobytu má hotel právo zúčtovať storno poplatky, ktoré sú uvedené pri potvrdení rezervácie.

Storno poplatky:
– pri zrušení pobytu viac ako 14 dní pred dohodnutým termínom – bez poplatku
– 6 až 14 dní pred nástupom na pobyt – 50% z ceny prvej noci stornovaných izieb
– 1 až 5 dní pred nástupom na pobyt – 100 % z ceny prvej noci stornovaných izieb  

  • Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb zo strany objednávateľa spôsob    refundácie, ak má na ňu objednávateľ nárok v zmysle týchto obchodných podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb. Celková výška refundovaných služieb v Eurách bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou objednávateľa ( bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, iné poplatky spojené s úhradou).

 3.9 Kreditná karta 
Dodávateľ môže objednávateľovi predbežne autorizovať respektíve odviesť platbu z kreditnej karty. Platba je bezpečne spracovaná zo strany hotela a odvedená priamo z kreditnej/ debetnej karty alebo bankového účtu na bankový účet dodávateľa. 

Alternatívne riešenie sporov 

Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory vzniknuté z týchto VOP a Zmluvy budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike.  

4. Zodpovednosť za škodu 
4.1. V prípade fajčenia na izbách bude objednávateľovi účtovaný poplatok vo výške 20 €. V prípade spustenia falošného poplachu sa účtuje poplatok vo výške 50 €. 
4.2. V prípade poškodenia hotelového majetku, resp. vybavenia hotela bude účtovaný poplatok vo výške stanovenej hotelom a to podľa rozsahu a charakteru poškodení/znečistení. 

5. Poskytované služby
5.1. Hosť sa môže ubytovať v deň príchodu najskôr od 14.00 hod., pokiaľ nebolo dohodnuté inak vopred. 
5.2. V prípade, ak hosť uskutočnil zálohovú platbu je hotel povinný držať rezerváciu hosťa do 20:00 hod. V prípade, ak hosť neuplatní nárok na rezervované služby ani po tomto termíne, hotel nie je povinný zálohovú platbu vrátiť hosťovi. 
5.3. Hosť je povinný ubytovaciu kapacitu uvoľniť v deň odchodu do 12.00 hod. V prípade, že hosť neuvoľní izbu do 12.00 hod. je hotel oprávnený hosťovi účtovať sumu za ďalší pobytový deň, ak nebolo dohodnuté inak. 
5.4. Ak hosť nemá potvrdenú rezerváciu písomnou formou je potrebné sa ubytovať do 18.00 hod. pokiaľ sa hosť nedohodne inak. V prípade, ak sa hosť neubytuje do 18.00 hod., hotel môže voľne disponovať touto kapacitou. Ak sa hosť ubytuje pred 6.00 hod. v deň jeho nástupu na pobyt, hotel si vyhradzuje právo účtovať noc navyše. 
5.5. V prípade ak má hosť potvrdenú rezerváciu a zaplatenú zálohu a hotel z dôvodu vis major ubytovanie hosťovi neposkytne, je povinný hosťovi zabezpečiť primerané náhradné ubytovanie na náklady hotela. 
5.6. Hotel si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky. 
5.7. Hosť má právo na poskytnutie všetkých služieb, ktoré boli dohodnuté v potvrdenej rezervácie. Ak je dohodnuté stravovanie formou polpenzie alebo plnej penzie, využitie týchto služieb začína večerou v deň príchodu od 18.00 hod. Služba plná penzia končí v deň odchodu obedom do 13.00 hod. 
5.8. V priestoroch hotela hostia nie sú oprávnení konzumovať vlastné potraviny a nápoje. Pokladá sa to za porušenie všeobecných zmluvných podmienok, na základe čoho môže hotel ukončiť s hosťom zmluvný vzťah bez nároku na refundáciu. 
5.9. V hoteli nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče okrem holiaceho strojčeka, sušiču vlasov a podobných prístrojov určených na osobnú hygienu. 
5.10. Malé domáce zvieratá je možné ubytovať len po predchádzajúcom súhlase vedenia hotela. Takéto ubytovanie je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. Hosť nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom počas pobytu. Nie je povolené nechať zviera bez dozoru samostatne v izbe. Hosť je povinný rešpektovať pokyny pre pobyt so psom. 
5.11. Hotel môže predĺžiť pobyt hosťovi len v prípade, ak má hotel k dispozícii voľnú kapacitu. 
5.12. Recepcia na požiadanie hosťa privolá Rýchlu lekársku starostlivosť. Hotel je oprávnený žiadať od hosťa požadovanú peňažnú náhradu za výdavky súvisiace s ošetrením hosťa. 
5.13. Zmluvný vzťah medzi hosťom a hotelom končí v deň jeho odchodu zaplatením záverečného účtu. Hosť je povinný účet na mieste vyrovnať platením v hotovosti alebo platobnou kartou. Po predchádzajúcej dohode s hosťom je možné vystaviť za služby faktúru. V tomto prípade je potrebné uzatvoriť s hotelom Rámcovú zmluvu v písomnej forme vopred. 
5.14. V prípade, že hosť ukončí svoj pobyt skôr ako bolo dohodnuté v rezervácii, hotel má právo účtovať hosťovi sumu za celý dohodnutý pobyt. 
5.15. Hosť nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody počas pobytu. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca. 
5.16. Hotel je oprávnený ukončiť a odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a bez nároku hosťa na vrátenie peňazí, ak: 
– hosť úmyselne, alebo nedbanlivosťou poškodzuje majetok hotela, správa sa v rozpore so zásadami    služného spoločenského správania a morálkou, 
– obťažuje svojim správaním ostatných hostí,
– zdravotný stav hosťa ohrozuje zdravie ostatných hostí a personálu z dôvodu vyššej moci. 
5.17. V prípade sťažností je hosť túto skutočnosť povinný oznámiť okamžite a bezodkladne. Sťažnosti sa riadia platným Reklamačným poriadkom hotela. 
5.18. Hotel je oprávnený skontrolovať izbu hosťa počas jeho pobytu a zabezpečiť upratanie izby podľa hygienických predpisov. 
5.19. Ak hotel zistí po odchode hosťa poškodenie inventáru, nenahlásenie konzumácie, alebo odcudzenie, je hotel oprávnený doúčtovať tieto pohľadávky po oznámení hosťovi z jeho kreditnej karty, alebo vystavením a zaslaním účtu na adresu hosťa. 
5.20. Hosť je povinný riadiť sa platným ubytovacím poriadkom hotela. 

6. Ochrana osobných údajov 
6.1. Odberateľ v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov prehlasuje, že bol oboznámený správami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň udeľuje dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke za účelom zabezpečenia a poskytnutia objednaných služieb a pre plnenie povinností uložených zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo obchodných vzťahov medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ udeľuje súhlas so získavaním a spracovaním predmetných osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít dodávateľa, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch dodávateľa, a to po dobu, počas ktorej sú tieto aktivity uskutočňované. Odvolanie tohto súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, prípadne na základe písomnej žiadosti odberateľa doručenej dodávateľovi. 

V Martine 01.12.2021